Zastosowanie znaków drogowych

znak drogowy

Bezwzględna znajomość znaczenia znaków drogowych to absolutne minimum, które jest wymagane podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Ich znaczenie i zakres obowiązywania znajdują się w przepisach prawa. Znaki pionowe w postaci tablic z napisami lub symbolami mogą być sytuowane po prawej i lewej stronie jezdni oraz nad nią. Znaki poziome w formie linii, napisów i symboli umieszczane są na nawierzchni drogi. Jakie jest ich zastosowanie?

Znaki drogowe w przepisach

Wzory znaków drogowych w Polsce określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310). Natomiast załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach reguluje szczegółowe uwarunkowania ich stosowania. Znajdują się tam dokładne wytyczne dotyczące wielkości, wymiaru i widoczności znaków, ich barwy i odblaskowości, liternictwa i stosowanych napisów oraz zasad doboru typu folii na lica znaków, zasad umieszczania znaków na drodze, wzorów barwnych i konstrukcji znaków. Polskie znaki drogowe są praktycznie niemal identyczne ze znakami spotykanymi w innych krajach Europy. Wynika to z Konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42).

Rodzaje i znaczenie znaków drogowych

Znaki drogowe dzielą się na pionowe i poziome. Do najważniejszych znaków pionowych zalicza się ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne. Znaki ostrzegawcze, zwane również znakami drogowymi typu A, przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyróżnia je charakterystyczny, trójkątny kształt, czerwona obwódka i tło żółtego koloru. Stosuje się je w celu poinformowania uczestników ruchu drogowego o możliwym niebezpieczeństwie i wezwania ich do zachowania ostrożności. Znaki zakazu, czyli znaki typu B, nakładają ograniczenia. Ich funkcja polega na ograniczeniu albo zabronieniu wykonywania określonych manewrów lub poruszania się z daną prędkością przez pojazdy na oznaczonym odcinku drogi, a czasem na danym obszarze. Znaki nakazu informują o tym, w jaki sposób należy zachować się na drodze. Zawiadamiają także o obowiązkach, których uczestnicy ruchu drogowego powinni dopełnić. Rolą znaków informacyjnych jest informowanie kierowców o rodzaju drogi oraz o sposobie, w jaki można się po niej poruszać. Ponadto powiadamiają uczestników ruchu drogowego o różnego rodzaju obiektach, które są położone na danym odcinku drogi lub w niedalekiej odległości od drogi. Producenci oznakowania drogowego muszą stosować się do rygorystycznych norm technicznych polskich i europejskich, które podnoszą bezpieczeństwo na drogach. Ponadto firmy te dbają o prawidłowy montaż znaków i ich właściwe ustawienie.